VSTUP NA STRÁNKY JE POVOLEN POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET. PROSÍME ZADEJTE SVÉ DATUM NAROZENÍ A KLIKNĚTE NA „POKRAČOVAT“.
Omlouváme se, ale nemůžeme vás pustit

VÝSLEDKY JSOU ONLINE! PROSÍME DJS Z 56KY, KTERÝM JEŠTĚ NEPŘIŠEL POTVRZOVACÍ E-MAIL, ABY ZKONTROLOVALI SVŮJ SPAM NEBO SE OZVALI NA support@savethenight.cz

Podmínky akce

INICIATIVA NA PODPORU NOČNÍHO ŽIVOTA

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE

1. POŘADATEL AKCE: Addict Rave s.r.o., IČO 07889038, spisová značka C 309311 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

2. PARTNER AKCE: Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., IČO 46990054, spisová značka C 101387 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5

3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Akce probíhá v době od 7. července 2020 do 9. Srpna 2020, a to především na soutěžních webových stránkách www.savethenight.cz (pro účastníky z České republiky) a www.savethenight.sk (pro účastníky ze Slovenské republiky), které jsou také základním nástrojem komunikace pořadatele s účastníky. 

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce může být pouze zletilá fyzická osoba, která je profesionálním nebo amatérským diskžokejem (dále jen“ DJ“) s doručovací adresou v České anebo Slovenské republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v akci není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s pořadatelem či patronem  akce.

PŘIHLÁŠENÍ DO AKCE. Zájemce se zapojí do akce tak, že:sám osobně v době trvání akce vytvoří a nahraje vlastní DJ set o minimální délce 30 minut, určený výlučně pro tuto akci (dále jen „DJ set“); umístí svůj DJ set na svůj vlastní Mixcloud účet;zašle skrze formulář na soutěžních webových stránkách upload (odkaz) na svůj DJ set, připojí jeho Tracklist;vyplní na soutěžních webových stránkách pravdivě své jméno a příjmení, DJ Nickname, IG nickname @, E-mailovou adresu, poštovní adresu a uvede svůj věk;pořídí a zašle dle pokynů na soutěžní webové stránce svůj osobní příspěvek, obsahující odpověď na otázku „Jak právě Tvůj set zachraňuje tu nejlepší noc?“;potvrdí na soutěžních webových stránkách bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel, včetně informace o zpracování osobních údajů a udělení souhlasu s jejich předáním partnerovi akce v případě umístění na 1. – 56. pořadí v akci

PŘIJETÍ (VSTUP) DO AKCE. Vstup do akce je podmíněn schválením ze strany pořadatele, který provede kontrolu DJ setu a registračních údajů vždy do 24 hodin od jejich zadání. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů, uvedení všech dalších údajů a potvrzení akceptace pravidel, včetně informace o zpracování osobních údajů a udělení souhlasu s jejich předáním partnerovi akce v případě umístění na 1. – 56. pořadí v akci, není účast v akci možná. Každý účastník je oprávněn vložit v rámci celé akce pouze jeden DJ set, přičemž pořadatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků. Na vstup do akce není právní nárok a pořadatel si vyhrazuje právo zájemce o účast v akci odmítnout, přičemž jeho rozhodnutí je konečné a pořadatel není povinen uvádět důvody takového rozhodnutí, ani je  prokazovat. Schválí-li pořadatel vstup zájemce do akce, informuje jej na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého DJ setu, že jím vložený DJ set je původní a neporušuje žádná práva třetích osob. V případě porušení tohoto ujištění, anebo důvodného podezření na jeho porušení je pořadatel oprávněn vyřadit účastníka z akce a žádat náhradu veškeré vzniklé majetkové i nemajetkové újmy. Účastník výslovně souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím zaslaný DJ set a jeho příspěvek s odpovědí na otázku „Jak právě Tvůj set zachraňuje tu nejlepší noc?“ včetně uvedení DJ nickname a pokud nebude uveden, pak včetně uvedení jména a příjmení autora (účastníka), bude zveřejněn na Internetu (na soutěžních webových stránkách) v souvislosti s touto akcí a bude předmětem veřejného hlasování. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněný DJ set se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.  

8. DJ SETY. Z akce jsou zásadně vyloučeny DJ sety, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné či neslušné. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do akce anebo vyřadit z akce zájemce/účastníky s DJ sety, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o DJ setech technicky pro akci nepoužitelných. 

9. VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ. Všechny řádně účastníky vložené DJ sety v akci budou na soutěžních webových stránkách předloženy k veřejnému hlasování formou udělování „likes“. Udělené „likes“ nerozhodují o výhrách, ale budou vzaty v úvahu soutěžní porotou při jejím rozhodování. Při veřejném hlasování zásadně platí, že jeden hlasující může za celou dobu akce udělit nejvýše po jednom hlasu každému jednomu DJ setu. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit tímto způsobem zvýhodněného účastníka kdykoliv z akce., a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.

10. PODPORA. Podporu v podobě práva na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi vybraným účastníkem na jedné straně a partnerem akce na straně druhé, za níže uvedených podmínek, určených dle pořadí účastníka v akci (dále jen „Smlouva o spolupráci“),  získá 56 účastníků akce, které vybere osmi (8)-členná Jägermeister porota, jmenovaná partnerem akce z řad respektovaných DJs. Porota bude rozhodovat dle svého subjektivního pohledu na hodnotu DJ setu coby uměleckého díla a přihlédne přitom také k výsledkům veřejného hlasování. Celková částka určená na podporu  v rámci  akce je € 60.000. Podpora v podobě práva na uzavření Smlouvy o spolupráci za níže stanovených základních podmínek, bude mezi vybrané účastníky (výherce), kteří se v akci umístí na 1. – 56. pořadí (dále také jen „vybraní účastníci“) rozdělena takto:   

a) 1. pořadí: právo na uzavření Smlouvy o spolupráci s odměnou pro tohoto účastníka ve výši €2000 za realizaci DJ produkce na vybraném „Jäger eventu“ v rámci projektu #SaveTheNight + s odměnou ve výši € 490 za spolupráci v oblasti sociálních médií v rámci projektu #SaveTheNight + poskytnutí studio time (v hodnotě € 500) + PR podpora daného účastníka

b) 2. pořadí: právo na uzavření Smlouvy o spolupráci s odměnou pro tohoto účastníka ve výši €1700 za realizaci DJ produkce na vybraném „Jäger eventu“ v rámci projektu #SaveTheNight + s odměnou ve výši € 490 za spolupráci v oblasti sociálních médií v rámci projektu #SaveTheNight + poskytnutí studio time (v hodnotě € 500) + PR podpora daného účastníka

c) 3. pořadí: právo na uzavření Smlouvy o spolupráci s odměnou pro tohoto účastníka ve výši €1660 za realizaci DJ produkce na vybraném „Jäger eventu“ v rámci projektu #SaveTheNight + s odměnou ve výši € 490 za spolupráci v oblasti sociálních médií v rámci projektu #SaveTheNight + poskytnutí studio time (v hodnotě € 500) + PR podpora daného účastníka

d) 4 - 10. pořadí: právo na uzavření Smlouvy o spolupráci s odměnou pro tohoto účastníka ve výši € 1000  za realizaci DJ produkce v rámci projektu #SaveTheNight + s odměnou ve výši € 490 za spolupráci v oblasti sociálních médií v rámci projektu #SaveTheNight + poskytnutí studio time (v hodnotě € 500) + PR podpora daného účastníka

e) 11 - 30. pořadí: právo na uzavření Smlouvy o spolupráci s odměnou pro tohoto účastníka ve výši € 500 za realizaci DJ produkce v rámci projektu #SaveTheNight + s odměnou ve výši € 490 za spolupráci v oblasti sociálních médií v rámci projektu #SaveTheNight

f) 31 - 56. pořadí: právo na uzavření Smlouvy o spolupráci s odměnou pro tohoto účastníka ve výši € 200 za realizaci  DJ produkce v rámci projektu #SaveTheNight + s odměnou ve výši € 490 za spolupráci v oblasti sociálních médií v rámci projektu #SaveTheNight 

11. BUDOUCÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Účastník vstupem do akce akceptuje závazek pro případ, že se stane jedním z vybraných účastníků akce (umístí se na 1. – 56. místě pořadí akce), uzavřít s partnerem akce, na výzvu pořadatele akce, písemnou Smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem bude vzájemná spolupráce stran zejména v rámci projektu #SaveTheNight, za základních podmínek stanovených v čl. 10, písm. a) – f) těchto pravidel.  Pro vybrané účastníky s doručovací adresou v ČR bude výše odměny dle Smlouvy o spolupráci přepočtena z EUR na CZK a hrazena v CZK. Odměna vybranému účastníkovi dle uzavřené Smlouvy o spolupráci, bude hrazena vždy bezhotovostním způsobem s tím, že vybraný účastník pro tento účel sdělí partnerovi akce své platné bankovní spojení. Ostatní podmínky Smlouvy o spolupráci navrhne partner akce. Lhůta pro uzavření Smlouvy o spolupráci činí třicet (30) dnů ode dne doručení výzvy pořadatele akce k jejímu uzavření vybranému účastníkovi. Uzavření Smlouvy o spolupráci vybraným účastníkem (výhercem), je podmínkou získání podpory v rámci této akce.

12. OZNÁMENÍ VYBRANÝM ÚČASTNÍKŮM (VÝHERCŮM) A VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI. Pro oznámení o pořadí v akci vybraným účastníkům akce  a doručení výzvy k uzavření Smlouvy o spolupráci budou pořadatelem užity kontakty, zejména e-mailová adresa, uvedené příslušným účastníkem při registraci do akce. Nebude-li vybraný účastník  reagovat ani na opakovaně zaslané oznámení o pořadí a/nebo na výzvu k uzavření Smlouvy o spolupráci, jeho právo na uzavření Smlouvy o spolupráci a získání podpory bez náhrady zaniká. Pořadatel a partner akce upozorňují vybrané účastníky, že odměna dle uzavřené Smlouvy o spolupráci může podléhat zdanění, které provede přímo vybraný účastník akce dle obecně závazných právních předpisů.

13. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS S JEJICH PŘEDÁNÍM PARTNEROVI AKCE: Pořadatel tímto informuje zájemce/účastníka o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):

Totožnost a kontaktní údaje správce: Addict Rave s.r.o., IČO 07889038, spisová značka C 309311 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Kontaktní E-mail: addictravesro@gmail.com

Rozsah zpracovávaných údajů: Při realizaci, provozování (administraci) a vyhodnocení akce: Jméno, příjmení, DJ Nickname, IG nickname @, E-mailová adresa, poštovní adresa, věk, příspěvky do akce.

Účely zpracování: Realizace, provozování (administrace) této akce, zahrnující organizaci a vyhodnocení akce a zaslání oznámení o pořadí v akci a výzvy k uzavření Smlouvy o spolupráci vybraným účastníkům.

Právní základ pro zpracování: Plnění závazku pořadatele k realizaci a administraci této akce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení, ochrana práv správce (oprávněný zájem správce)  dle čl. 6, odst. 1, písm. f) uvedeného Nařízení.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytně nutnou k realizaci  akce a dále po dobu tří (3) let po ukončení akce pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům apod.)

Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.  Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účastí v akci účastník uděluje pořadateli, pro případ že se stane vybraným účastníkem (umístí  se na 1. – 56. pořadí v akci), svůj souhlas s předáním jím poskytnutých osobních údajů partnerovi akce, pro účely uzavření Smlouvy o spolupráci.Pořadatel upozorňuje zájemce o účast v akci, že poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich předáním partnerovi akce v případě umístění na 1. – 56. pořadí v akci, je nutnou podmínkou účasti v akci.

13. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE: Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto podpory v podobě práva na uzavření Smlouvy o spolupráci za podmínek stanovených v těchto pravidlech, jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani partner tímto nejsou vůči účastníkům akce jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a/nebo partnera, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, partnera ani jejich rodinní příslušníci. Pořadatel akce neodpovídá za funkčnost soutěžních webových stránek, doručení zpráv, oznámení či výzev.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Další informace: soutěžní webové stránky a info e-mail: support@savethenight.cz

V Praze, 8. července 2020

Addict Rave s.r.o., pořadatel